mercure-sam-son-10

Thông tin dự án

Tên dự án:   MERCURE SẦM SƠN
Địa chỉ:   Thanh Hóa
Diện tích: 730,000 m2
Năm hoàn thành:   2015
Tổng giá trị: $950.000

Mô tả

Mô tả thông tin dự án